Dienstverlening

Radix Jeugdwerk is betrokken bij tal van overlegvormen op het gebied van lokaal jeugdbeleid en jeugdproblematiek, waar wij vanuit ons jeugdwerk en vanuit onze identiteit een bijdrage leveren. Iedere afzonderlijke overlegvorm bestaat uit een aantal instellingen op het gebied van jeugdwerk en hulpverleningsinstanties, daar waar nodig aangevuld met politie en ambtenaren. Vanuit onze identiteit willen we jongeren houvast bieden om zo mogelijk problemen te voorkomen (preventief). Waar mogelijk wordt getracht samen met de jongere en/of ouders te werken aan oplossingen voor problematiek (curatief). Het gaat het om de volgende overlegvormen:

a. Zorg Advies Team ZAT (voorheen: Multi Disciplinair Team)
Binnen dit team worden jongeren en/of gezinnen besproken, nadat zij daar d.m.v. een formulier toestemming voor hebben gegeven. Er vindt casusbespreking plaats, waarna er afspraken worden gemaakt rond het te voeren hulpverleningstraject. Waar nodig wordt een casemanager aangesteld om te voorkomen dat zaken onnodig langs elkaar heen lopen bij zgn. “multiproblem”-zaken.

b. Signaleringsoverleg – Overlastnetwerk
Met regelmaat komen politie, straathoekwerk en beide instellingen voor jeugdwerk bij elkaar om actuele situaties vanuit het jeugdwerk en/of overlastsituaties met jeugd  te bespreken en waar nodig tot een gezamenlijke strategie te komen of gerichte acties te ondernemen.

c. Projectgroep Preventie
Binnen deze projectgroep wordt gewerkt aan activiteiten rond preventie verslaving uit de gemeentelijke gezondheidsnota. Dit vindt plaats via o.a. een alcoholspel in de groepen 8 van de lagere scholen en via gerichte activiteiten binnen het jongerenwerk. Er wordt hierin samengewerkt met o.a. Tactus verslavingszorg en Stichting Voorkom. Onderwerpen o.a. alcohol, drugs, energy-drank, loverboys, internet enz.

d. Stuurgroep Jeugdbeleid
In de stuurgroep worden beleidsadviezen aan de gemeenteraad gedaan. Hierbij zijn o.a. betrokken: het onderwijs, de politie, het jeugdwerk, de gezondheidszorg enz. Vanuit onze organisatie is een beroepskracht afgevaardigd. Voorzitter: wethouder Jeugdbeleid.

e. Jongerenparticipatie
Na het opheffen van de jongerenraad is besloten om op ad hoc basis groepen jongeren samen te stellen t.b.v. een advies op het gebied van zaken die hen aangaan bijv. de wenselijkheid van aanleg skatebaan, hangplek enz. Vanuit het jongerenwerk worden dit soort sessies begeleid en heeft de beroepskracht de “scharnierfunctie” tussen jongeren en gemeente Nunspeet.

f. Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
De regering heeft besloten dat in 2010 in elke gemeente een CJG aanwezig moet zijn, waar ouders en andere belanghebbenden aan één “loket” al hun vragen rond jeugd en opvoeding kunnen stellen. Achter dit loket zijn tal van instellingen vertegenwoordigd die als taak hebben elke individuele vraag op gepaste wijze te behandelen. Ook het jongerenwerk is in de projectgroep vertegenwoordigd.

g. Combinatiefuncties Sport en Cultuur
Per 2014 bestaat een deel van ons jeugdwerk uit activiteiten en diensten in het kader van de combinatiefuncties sport en cultuur. Hierin werken we samen met de overige combinatiefunctionarissen die in Nunspeet werkzaam zijn.

h. Sociale Huiswerkbegeleiding
Beide instellingen voor jeugdwerk bieden in nauwe samenwerking met de plaatselijke middelbare school De Nuborgh in Veluvine een project sociale huiswerkbegeleiding aan op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Dit vindt na schooltijd plaats in de jeugdwerkzalen binnen Veluvine.